Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CRBI 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:   Opdrachtgever: Degene die CRBI opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren;   CRBI: Cor Rampen Bouwkundig Inspecteur

ARTIKEL 1 - DEFINITIES EN WERKINGSSFEER  

 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij CRBI diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een opdrachtgever levert.  2. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door CRBI zijn aanvaard.  3. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

ARTIKEL 2 - AANBIEDING EN ACCEPTATIE   

 

1. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege CRBI. zijn gedaan, zijn vrijblijvend.  2. Indien CRBI op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat CRBI de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt CRBI de opdrachtgever schriftelijk of per email mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat CRBI de feitelijke opdracht kan starten. 3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat CRBI een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd, dan wel nadat CRBI geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen.   4. Indien of nadat CRBI een offerte aan opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan CRBI de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is CRBI gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. CRBI zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te wijten is, is opdrachtgever aan CRBI een vergoeding ve